Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, bestellingen op de webshop en facturen van Brouwerij Eylenbosch, tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen van af is geweken. Door het bezoeken van onze website, het plaatsen van een bestelling of het gebruik van onze diensten, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Offertes

Alle offertes die Brouwerij Eylenbosch uitbrengt, zullen zo volledig mogelijk zijn. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor de opgegeven duur. Aanvaarding van de offerte moet schriftelijk bevestigd worden en is daarmee bindend.

Bestellingen

Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid van de voorziene producten.. Brouwerij Eylenbosch behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden ook. In het geval van annulering wordt de betaling volledig gerestitueerd.

Betalingen

De klant verbindt zich er toe om alle geleverde bestellingen te betalen. De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient onmiddellijk te gebeuren, ten laatste 2 kalenderdagen na factuurdatum, op de bankrekening van Brouwerij Eylenbosch. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis vanaf de vervaldatum. Brouwerij Eylenbosch zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten. Brouwerij Eylenbosch heeft het recht om de goederen aan derden te verkopen. Eerdere betaalde voorschotten zullen hierna niet meer recupereerbaar zijn door de klant.

Betalingen voor bestellingen op onze webshop moeten worden voldaan volgens de op de website van Brouwerij Eylenbosch aangegeven betalingsmethoden. De prijzen zijn onderhevig aan verandering en eventuele belastingen of heffingen worden toegevoegd op het moment van betaling.

Verzending en levering

Brouwerij Eylenbosch streeft ernaar om de bestellingen tijdig te verwerken en te verzenden. Verwachte levertijden worden op onze website vermeld en zijn indicatief. Brouwerij Eylenbosch is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar controle liggen. Brouwerij Eylenbosch is tevens niet aansprakelijk voor de levering van beschadigde of onvolledige producten indien er gebruik wordt gemaakt van een transportmaatschappij.

Productinformatie

Brouwerij Eylenbosch doet haar best om nauwkeurige informatie over de producten te verstrekken, inclusief ingrediƫnten, allergenen en alcoholpercentages. Het gebruik van onze producten is echter op eigen verantwoordelijkheid en Brouwerij Eylenbosch is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie die leidt tot schade of ongemak.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, zijn eigendom van Brouwerij Eylenbosch of in licentie gegeven. Het is niet toegestaan om deze inhoud te reproduceren, verspreiden of op enige wijze te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brouwerij Eylenbosch.

Aansprakelijkheid

Behoudens wettelijke verplichtingen is Brouwerij Eylenbosch niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of diensten.

Douanerechten en accijnzen

Wanneer de klant producten bestelt voor internationale levering in andere landen dan Belgiƫ, is de klant de importeur van het land en moet de klant alle wetten en voorschriften naleven van het land waar de klant de goederen ontvangt. De klant kan worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra de goederen dat land bereiken. Eventuele extra kosten voor douane-inklaring moeten door de klant worden gedragen. Brouwerij Eylenbosch heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen wat deze zullen zijn. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus moet de klant contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer informatie.

Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij Brouwerij Eylenbosch heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van inontvangstname door of namens de klant. Tijdens de bedenktijd moet zorgvuldig omgegaan worden met de producten en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, volledige, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van motief. Wenst de klant te retourneren dan dient dit via mail op info@eylenboschbeer.be bevestigd te worden samen met het ordernummer.

De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals bankrekeningnummer van de klant. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de klant. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Brouwerij Eylenbosch betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de klant. Op verzoek van de klant kan het product ook opnieuw naar de klant worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Voor bederfbare goederen waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

Brouwerij Eylenbosch BV, Lierput 1B, 1730 Kobbegem.

Factuuroverzicht

Op verzoek verstrekken wij een gedetailleerd overzicht van de facturen en de verantwoorde kosten.

Betwisting van facturen

Bij eventuele onenigheid of betwisting met betrekking tot een factuur, dien de klant contact op te nemen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de factuur om de kwestie te bespreken en op te lossen.

Wijzigingen in de voorwaarden

Brouwerij Eylenbosch behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

Contactgegevens

Als de klant vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

Email: info@eylenboschbeer.be